+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

Multilingual Supported with RTL

Academia supports multilingual with rtl. Use the power of T3 Framework.

features

AKTUELNOSTI

OGLASNA PLOČA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST - MATEMATIKA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I GODINE I CIKLUSA SVIH ODSJEKA DA ĆE SE VJEŽBE IZ PREDMETA MATEMATIKA ODRŽATI U SRIJEDU 25.10.2017. GODINE U TERMINU OD 16:00 DO 18:00 SATI U AMFITEATRU A1.

 • NAPOMENA:

  - PREDMETNI NASTAVNIK ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE TERMINA  U  POSEBNIM SLUČAJEVIMA O ČEMU BISTE BILI  BLAGOVREMENO  IZVJEŠTENI NA STRANICI FAKULTETA.

   


  SARAJEVO 23.10.2017. GODINE                              

  KATEDRA ZA MATEMATIKU                  

                                                                                                               

    

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Berin Kulelija, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom «KORIŠTENJE FINANSIJSKE POLUGE ZA OSTVARIVANJE RENTABILNOSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI BOSNE I HERCEGOVINE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1.Dr. Sabahudin Bajramović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, predsjednik,

2.Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, mentor-član,

3.Dr. Aleksandra Nikolić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, član,

4.Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, član,

5.Dr. Asima Akagić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda biljnog porijekla, član.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Emire Hukić, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom «SVOJSTVA TLA I DINAMIKA ORGANSKE MATERIJE U ŠUMAMA BUKVE I JELE (SA SMRČOM) NA KREČNJACIMA I DOLOMITIMA NA PODRUČJU BJELAŠNICE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr. Sead Vojniković, doktor šumarskih nauka, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Fitocenologija u šumarstvu, Tipologija šuma, Zaštićena šumska područja i Biodiverzitet i konzervacija, predsjednik,

2. Dr. Hamid Čustović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Pedologija, mentor-član,

3. Dr. Mihajlo Marković, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci za oblast Zemljišta i vode, član,

4. Dr. Primož Simončič, doktor biotehničkih nauka, naučni savjetnik Gozdarski inštitut Slovenije za oblast Pedologija, zamjenik člana.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.