• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17, 35/20 i 40/20)  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:                     01-23-80/20 od 28.10.2020. godine o saglasnosti na raspisivanje konkursa, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

 

Vanredni profesor za oblast Pedologija, agrohemija i melioracije...................... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Docent za oblast Makroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Docent za oblast Zaštita bilja ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

 

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedena nastavno-naučna zvanja su:

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih upriznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

 Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Definicija i sadržaj pojmova iz uslova za izbor u zvanja data su u čl. 100. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 196. i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu. Vanredni profesor zaključuje ugovor o radu na period od šest godina a docent na period od pet godina.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji u skladu sa čl. 203. Statuta UNSA kako slijedi:

 -Prijava na konkurs za izbor u zvanje vanredni profesor odnosno docent sa popisom priložene dokumentsacije

 -Biografija (CV)

 -Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

 -Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radovi

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

 Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje van. profesor dodatno prilažu:

-Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docent

-Dokaz o orginalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod

-Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednog kandidata na II ciklusu studija odnosno integrisanog ciklusa studija

-Popis najmanje 5 naučnih radova i kopirani radovi (sve od posljednjeg izbora)

-U slučaju da kandidat pri izboru u zvanje iz objektivnih razloga, koji su definisani Statutom UNSA, nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstvo za drugi i/ili III ciklus studija odnosno integrirani studij, uvodi se  ekvivalencija odnosno supstitucija za objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom

Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje docent dodatno prilažu:

- Popis najmanje 3 naučna rada kao i same kopirane radove

- Dokaz o posjedovanju nastavničkih sposobnosti

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 24.11.2020. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 SarajevoDatum objave: 09.11.2020. godine
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU


Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (Broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA za raspisivanje konkursa za upis kandidata na III ciklus studija u studijskoj 2020./2021. godini broj: 01-21-239/20 od 30.09.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11/05-34-39139-3/20 od 12.10.2020. godine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

 

K O N K U R S

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2020./2021. godini

 

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini, a koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

̶            Poljoprivredne nauke, 10 studenata

̶            Prehrambene tehnologije, 10 studenata

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje doktor poljoprivrednih nauka  odnosno doktor prehrambeno-tehnoloških nauka.

Troškovi studija iznose 6.000,00 KM po godini studija.

II

Pravo prijave na konkurs imaju:

-          Kandidati koji su završili drugi ciklus studija i stekli najmanje 300 ECTS studijskih bodova u području poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka

-          Kandidati koji su stekli diplomu o naučnom stepenu magistra poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka po predbolonjskom sistemu studiranja

Kandidatima za upis koji su stekli naučni stepen  magistra nauka priznaje se jedna godina studija odnosno  60 (ECTS) bodova.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani.

Kandidat koji je stekao diplomu u inostranstvu prilaže dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije/priznavanja u toku.

 

 

 

III

Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće isprave:

1.  Biografiju

2. Originalne diplome i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija) 

3. Originalne diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija)

4. Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original)

5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (original)

6. Druge relevantne isprave (original)

7. Kopirani stručni i naučni radovi

 

Konkurs za upis na III ciklus studija - doktorski studij ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na veb-stranici Fakulteta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „PRIJAVA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti  na Protokol Fakulteta ili poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo.


Datum objave: 31.10.2020. godine


DODATAK:


Formulari za upis na doktorski studij - PREUZMI


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.