JAVNI KONKURS


Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17, 35/20 i 40/20),  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:  01-9-78/21 od 30.06.2021. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

 

Docent za oblast Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji ............................ jedan izvršilac na puno radno vrijeme

 

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedeno nastavno-naučno zvanje su:

 Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Definicija i sadržaj pojmova iz uslova za izbor u zvanja data su u čl. 100. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 196. i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Docent zaključuje ugovor o radu na period od pet godina.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji u skladu sa čl. 203. Statuta UNSA kako slijedi:

 -Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentsacije

 -Biografija (CV)

 -Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

 -Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Popis od najmanje 3 naučna rada kao i kopirani radovi

-Dokaz o posjedovanju nastavničkih sposobnosti

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 24.07.2021.  godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 SarajevoDatum objave

09.07.2021. godine