• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


JAVNI KONKURS





Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo»,
broj: 33/17)  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu
te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/19 od 30.01.2019. godine, dekan
 


POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

 

  1.  Vanredni profesor za oblast Prehrambene tehnologije ....................... jedan izvršilac

 

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedeno naučno-nastavno zvanje su:


Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;


Prioritet u zapošljavanju imaju lica utvrđena u čl. 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH („Sl. Novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12 i 26/14).



Vanredni profesor se bira na izborni period od 6 godina.


Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji.



Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 27.06.2019. godine.


Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727.



Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Zmaja od Bosne 8

71 000 Sarajevo