JAVNI KONKURSI


Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17), odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj:01-6-231/18 od 05.02.2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-179/18 od 28.02.2018. godine.
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS

za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja za oblast: Stočarstvo-nastavnik sva zvanja ................ jedan izvršilac sa punim radnim vremenom


PREUZMI