JAVNI KONKURS

 Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17, 35/20 i 40/20),  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa  broj:  01-2-52/21 od 24.02.2021. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

 

Redovni profesor za oblast Ishrana domaćih životinja ...................... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Docent za oblast Ishrana domaćih životinja ....................................... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Docent za oblast Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije ......... dva izvršioca na puno radno vrijeme

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedena nastavno-naučna zvanja su:

 Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

 Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Definicija i sadržaj pojmova iz uslova za izbor u zvanja data su u čl. 100. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 196. i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 Redovni profesor zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme a docent na period od pet godina.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji u skladu sa čl. 203. Statuta UNSA kako slijedi:

 -Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentsacije

 -Biografija (CV)

 -Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

 -Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radovi

-Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor

-Dokaz o orginalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod

 -Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje po jednog kandidata na II ciklusu studija odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija

-Popis najmanje 8 naučnih radova i kopirani radovi (sve od posljednjeg izbora) za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje red. profesor a popis najmanje 3 naučna rada i kopirani radovi za docenta

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

-Dokaz o posjedovanju nastavničkih sposobnosti (za izbor u zvanje docent)

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

-U slučaju da kandidat pri izboru u zvanje iz objektivnih razloga, koji su definisani Statutom UNSA, nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstvo za drugi i/ili III ciklus studija odnosno integrirani studij, uvodi se  ekvivalencija odnosno supstitucija za objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 25.03.2021. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo

 

 

Objavljeno: 10.03.2021. godine