• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences


JAVNI KONKURSNa osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-986-16/18 od 26.09.2018. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje


KONKURS 

za izbor akademskog osoblja-nastavnik (sva zvanja) za oblast:

Mikrobiologija ................................................................................. jedan izvršilac

Fiziologija biljaka............................................................................. jedan izvršilac

Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije ......... dva izvršioca

Anatomija i fiziologija domaćih životinja ..................................... jedan izvršilac 

Uslovi za izbor u zvanje:


Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;


Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih upriznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;


Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja, svi kandidati prilažu: biografiju sa popisom objavljenih radova, diplome, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu te kopirane radove a ostale dokaze zavisno od zvanje za koje se prijavljuju.


Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog profesora prilažu dokaz o provedenom  najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta a kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje redovnog profesora prilažu dokaz o provedenom  najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora.

Dokaze o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originalni metod i dokaze o uspješnom završenim mentorstvima koja su rezultirala odbranama radova kandidata kao i dokaze o objavljenim knjigama prilažu kandidati za izbor u zvanje redovnog i vanrednog profesora. Objavljeni radovi, knjige, projekti i mentorstva uzimaju se u obzir samo ako su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje.Dokumentacija se dostavlja u ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 21.10.2018. godine.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Prijave sa dostavljaju isključivo putem pošte (sa naznakom: Konkurs za izbor u zvanje) na adresu:


UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Zmaja od Bosne 8., 71 000 Sarajevo