JAVNI KONKURS


UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (Broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA za raspisivanje konkursa za upis kandidata na III ciklus studija u studijskoj 2021./2022. godini broj: 01-14-93/21 od 29.09.2021. godine, Saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade broj: 27/03-04-36882-3/21 od 01.11.2021. godine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

 

K O N K U R S

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2021./2022. godini

 

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini, a koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

̶            Poljoprivredne nauke, 10 studenata

̶            Prehrambene tehnologije, 10 studenata

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje doktor poljoprivrednih nauka  odnosno doktor prehrambeno-tehnoloških nauka.

Troškovi studija iznose 6.000,00 KM po godini studija.

II

Pravo prijave na konkurs imaju:

-          Kandidati koji su završili drugi ciklus studija i stekli najmanje 300 ECTS studijskih bodova u području poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka

-          Kandidati koji su stekli diplomu o naučnom stepenu magistra poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka po predbolonjskom sistemu studiranja

Kandidatima za upis koji su stekli naučni stepen  magistra nauka priznaje se jedna godina studija odnosno  60 (ECTS) bodova.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani.

Kandidat koji je stekao diplomu u inostranstvu prilaže dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije/priznavanja u toku.

 

 

III

Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće isprave:

1.  Biografiju

2. Originalne diplome i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija) 

3. Originalne diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija)

4. Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original)

5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (original)

6. Druge relevantne isprave (original)

7. Kopirani stručni i naučni radovi

 

Konkurs za upis na III ciklus studija - doktorski studij ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na veb-stranici Fakulteta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „PRIJAVA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti  na Protokol Fakulteta ili poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Datum objave: 10.11.2021.

 
Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17, 35/20 i 40/20),  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-83/21                    od 29.09.2021. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

 

Redovni profesor na predmetima Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla i Genetski resursi domaćih životinja i riba ......... jedan izvršilac na 20%  radnog vremena

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedena nastavno-naučna zvanja su:

 Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Definicija i sadržaj pojmova iz uslova za izbor u zvanja data su u čl. 100. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 196. i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 Redovni profesor zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji u skladu sa čl. 203. Statuta UNSA kako slijedi: -Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentsacije

 -Biografija (CV)

 -Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

 -Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radovi

-Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor

-Dokaz o orginalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod

 -Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje po jednog kandidata na II ciklusu studija odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija

-Popis najmanje 8 naučnih radova i kopirani radovi

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

-U slučaju da kandidat pri izboru u zvanje iz objektivnih razloga, koji su definisani Statutom UNSA, nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstvo za drugi i/ili III ciklus studija odnosno integrirani studij, uvodi se  ekvivalencija odnosno supstitucija za objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 07.11.2021. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo Datum objave: 23.10.2021.