Izdavačka Djelatnost


Individualni naučni rad univerzitetskih nastavnika osnovno je polazište ostalih segmenata naučno-istraživačkog i nastavnog rada. U vezi s stim, izdavačka djelatnost fakulteta njegova je važna aktivnost i značajan pokazatelj njegove uspješnosti. U okviru ove djelatnosti Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje udžbenike, knjige, praktikume, skripta, zbornike radova sa naučnih i stručnih skupova, periodične publikacije, brošure, itd.

Pomenute publikacije Fakultet izdaje kao vlastita ili izdanja većih izdavača i u saradnji sa drugim visokoškolskim i naučno-istraživačkim ustanovima, organizacijama i firmama. Kao samostalan izdavač Fakultet je objavio na desetine udžbenika, praktikuma i skripti prije svega namijenjenih studentima za lakše praćenje i savladavanje gradiva predmeta koji se slušaju na studijima poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Posebno priznanje i autorima i Fakultetu predstavljala je tražnja i korišćenje ovih publikacija na drugim srodnim fakultetima u regionu. Posebnim izdavačkim poduhvatom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta ipka se može smatrati izdavanje godišnjaka fakulteta koji je za svojih 55 godina izlaženja izrastao u regionalno respektabilan naučno-stručni časopis koji objavljuje naučne, stručne i pregledne radove te prethodna saopštenja prije svega iz domena poljoprivrednih i nauka o hrani i agroekonomike, ali i iz oblasti ruralnog razvoja, ruralne sociologije, zaštite i očuvanja prirodnih resursa, itd.Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta


Ubrzo po obnavljanju rada Fakulteta nakon II Svjetskog rata pokrenuto je izdavanje godišnje edicije u kojoj su publikovani prije svega originalni naučni radovi. Pokretanje edicije predstavljalo je odraz naučno-istraživačke djelatnosti nastavnika i asistenata Fakulteta, ali i njihovih saradnika iz drugih istraživačkih institucija. Prva sveska radova Fakulteta štampana je 1952. godine i tada je, umajući u vidu da je Fakultet djelovao pod nazivom Poljoprivredno-šumarski fakultet te da su na njemu zaista djelovala dva snažna odsjeka – Poljoprivredni i Šumarski, nosila naziv Radovi Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pod ovim nazivom godišnjak je izlazio do 1958. godine. Formiranjem samostalnih Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta naziv godišnjaka mijenja se u Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Još jedna promjena naziva godišnjaka izvršena je sa promjenom naziva Fakulteta u Poljoprivredno-prehrambeni fakultet pa on danas izlazi pod nazivom Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Od svojih prvih godina Radovi Fakulteta omogućavali su prije svega nastavnicima i saradnicima Fakulteta da objavljuju rezultate svojih istraživanja koja zbog svog preovlađujućeg karaktera temeljnih istraživanja inače ne bi bilo lako objaviti u publicistici namijenjenoj najširoj stručnoj javnosti i praksi. Radovi su posebnu ulogu imali u ohrabrivanju mladih istraživača da istražuju, ali i da savladavaju vještine prezentiranja istraživanja i pisanja naučnih članaka.

Već krajem pedesetih godina Radovi postaju važno sredstvo Fakulteta za razvijanje naučne saradnje u tadašnjoj Jugoslaviji, ali i na međunarodnom nivou. Uređivačka politika Radova od njihovih prvih brojeva zahtijevala je da svaki objavljeni rad sadrži rezime na jednom od svjetskih jezika. Zanimljivo je spomenuti da su to doba rezimei uglavnom bili pisani na njemačkom i francuskom jeziku, za razliku od danas preovlađujućeg engleskog jezika. Krajem šezdesetih godina Radovi su bili razmjenjivani za naučne i stručne časopise koje je izdavalo 288 institucija u 33 zemlje na svim kontinentima. Tada je, po osnovu razmjene za Radove Fakulteta, u fakultetsku biblioteku godišnje iz inostranstva stizalo preko 900 svesaka godišnjaka, časopisa sa kvartalnim ili mjesečnim izlaženjem i ostalih publikacija. Ova razmjena omogućavala je nastavnicima i istraživačima Fakulteta da godinama redovno prate dostignuća poljoprivredne nauke širom svijeta.

Do sada je štampano 55 godišnjaka u 60 brojeva, odnosno svesaka. Radovi su, inače, redovno izlazili jednom godišnje do rata 1992. godine. U martu te godine štampani su Radovi broj 44. U vrijeme priprema za slanje te sveske Radova u inostranstvo izbija rat i cjelokupna tiraž gori zajedno sa zgradom fakulteta. Primjerak sveske Radova broj 44 nađen je neukoričen u štampariji tokom ljeta 1992. godine, fotokopiran je, uvezan i tako sačuvan. Tokom rata 1992.-1995. godine objavljena je sveska Radova broj 45 u kojoj su štamani izvodi iz magistarskih radova asistenata Fakulteta i drugih stručnjaka branjenih neposredno pred rat ili tokom rata. Rat prekida i međunarodnu razmjenu Radova.

Od 1997. godine i štampanja sveske Radova broj 46 ponovo se uspostavlja razmjena sa redakcijama inostranih naučnih časopisa. Radovi se trenutno šalju na oko 60 adresa u inostranstvu sa kojih na Fakultet, za uzvrat, pristiže značajan broj naučnih časopisa i drugih publikacija. Angažovanošću tadašnjeg uredništva Radovi su od 2002. godine i broja 52 indeksirani kod CAB Publishig – UK.

Glavni i odgovorni urednici Radova Poljoprivredno-šumarskog, Poljoprivrednog i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta do sada su bili:

  • Prof. dr Nikola Zdanovski (od 1952. do 1958. godine)
  • Prof. dr Slavoljub Dubić (od 1958. do 1967. godine)
  • Prof. dr Ljubo Božić (od 1967. do1976. godine)
  • Prof. dr Taib Šarić (od 1976. do1998. godine)
  • Prof. dr Zlatko Hakl (od 1999. do 2008. godine)
  • Prof. dr Ahmed Smajić (od 2008. godine)