KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE:
1. VIŠI ASISTENT ZA UŽU NAUČNU OBLAST AKVAKULTURA ..... JEDAN IZVRŠILAC NA PUNO RADNO VRIJEME

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE:
1. VIŠI ASISTENT ZA UŽU NAUČNU OBLAST AKVAKULTURA ..... JEDAN IZVRŠILAC NA PUNO RADNO VRIJEME

 UNIVERZITET U SARAJEVU

U skadu sa čl. 121. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22) i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:  01-7-16/23 od 29.03.2023. godine, a na osnovu čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE:  

1. Viši asistent za užu naučnu oblast Akvakultura  .....  jedan izvršilac na puno radno vrijeme

 

Odredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) propisani su minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski minimalni uslovi za izbor u navedeno nastavno-naučno zvanje su:

Viši asistent: završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ECTS, 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8;

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:

-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije

-Biografija (CV)

-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

-Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima sa prosjekom ocjena

-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih  ranijim Zakonom i provedbenim propisima.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 22.04.

2023. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 SarajevoObjavljeno: 07.04.2023