• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

16. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
-sa međunarodnim učešćem-