JAVNI KONKURSI


Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-9009/17od 27.12.2017. godine, dekan

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
raspisuje
KONKURS

za izbor u naučno-nastavno zvanje:
- asistent za oblast Zaštita bilja............................................ jedan izvršilac
- asistent za oblast Prehrambene tehnologije ...................... jedan izvršilac
 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17) propisani su uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja koje kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.
Uz prijavu na konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje asistent kandidati prilažu:
1. Biografiju
2. Diplome I i II ciklusa studija odnosno diplomu o završenom ciklusu studija koji se vrednuje
sa najmanje 300 ECTS bodova, iz oblasti na koju konkurišu
3. Uvjerenja o prosjeku ocjena koja nisu niža od 8 ili 3,5
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Uvjerenje o državljanstvu
Asistent se bira na period od četiri godine bez mogućnosti ponovnog izbora.
Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 19.01.2018. godine.
Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727.

  1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju isključivo putem pošte (sa naznakom: Konkurs za izbor u zvanje) na adresu:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Zmaja od Bosne 8
71 000 Sarajevo