OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI (Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Alke Turalija)

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI (Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Alke Turalija)
U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Alke Turalija, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom: «STUDIJA I MODEL OBNOVE PERIVOJA PRANDAU-MAILATH PREMA PRINCIPIMA ZELENE GRADNJE, ENERGETSKE I EKONOMSKE SAMOODRŽIVOSTI» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu: 1. Dr. Tatjana Ljujić-Mijatović, doktor poljoprivrednih nauka, profesor emeritus Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Ukrasno bilje i parkovi, Pejsažno projektovanje i Historija vrtne umjetnosti, predsjednik, 2. Dr. Jasna Avdić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblasti Floristika i pejsažno oblikovanje, mentor-član, 3. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na predmetu Oplemenjivanje biljaka, član, 4. Dr. Neđad Bašić, doktor šumarskih nauka, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Dendrologija i Dendrologija egzote i kultivari, član. 5.Dr.Enisa Omanović-Mikličanin, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Primjenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, član. Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati. Sarajevo, 22.11.2019. godine
Objavljeno: 14.07.2021