O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. AMIRA ČAUŠEVIĆA

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. AMIRA ČAUŠEVIĆA

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Amir Čaušević, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

« UTICAJ ETERIČNIH ULJA NA KVALITET I STABILNOST JESTIVIH BILJNIH ULJA »

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1.       Dr Kemal Durić, doktor farmaceutskih nauka, vanredni profesor na predmetima “Farmakognozija i hemija droga I“ i “Farmakognozija i hemija droga II“, Farmaceutski fakultet Univerzitet u Sarajevu, predsjednik,

2.       Dr Selma Čorbo, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor za oblast „Tehnologija ulja i masti“, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, mentor-član,

3.       Dr Ševal Muminović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor za oblast „Specijalno ratarstvo“, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član,

4.       Dr Zilha Ašimović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor za oblast „Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji“, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član.

 

 

Prezentacija će biti održana 16.09.2019. godine sa početkom u 1000  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 09. 09. 2019. godine

 

 

 
 

Objavljeno: 09.09.2019