OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

 Mr. Sabrija Čadro, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

 «RAZVOJ I PRIMJENA SOFTVERSKIH MODELA U CILJU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA VODOM I POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI POLJOPRIVREDNIH KULTURA U BIH», dana 10. 07. 2019. godine sa početkom u 10 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8. Pristup odbrani je slobodan.

 

 

Objavljeno: 01.07.2019