O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U


POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


 


 


U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje


 


 


O B A V J E Š T E NJ E


 


O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA


 DOKTORSKE DISERTACIJE


 


 


Mr. Alka Turalija, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:


 


«STUDIJA I MODEL OBNOVE PERIVOJA PRANDAU-MAILATH PREMA PRINCIPIMA ZELENE GRADNJE, ENERGETSKE I EKONOMSKE SAMOODRŽIVOSTI»


 


Pred Komisijom u sastavu: 


 


1. Dr. Tatjana Ljujić-Mijatović, doktor poljoprivrednih nauka, profesor emeritus Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Ukrasno bilje i parkovi, Pejsažno projektovanje i Historija vrtne umjetnosti, predsjednik,


2. Dr. Jasna Avdić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblasti Floristika i pejsažno oblikovanje, mentor-član,


3. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na predmetu Oplemenjivanje biljaka, član,


4. Dr. Neđad Bašić, doktor šumarskih nauka, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Dendrologija i Dendrologija egzote i kultivari, član.


 


 


 


Prezentacija će biti održana 05.07.2019. godine sa početkom u 1000  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


 


 


Sarajevo, 28. 06. 2019. godine


 


 


Objavljeno: 28.06.2019