PITANJA ZA PRIPREMU TEORIJE IZ STATISTIKE - II DIO

PITANJA ZA PRIPREMU TEORIJE IZ STATISTIKE - II DIO

Sarajevo, 28.5.2019.godine

UNSA-PPF


Pitanja za pripremu teorije iz Statistike

II dio1. Definirati nultu i alternativnu hipotezu.

2. Definirati grešku I i II vrste.

3. Definirati nivo značajnosti ????. Definirati ????. Definirati jačinu(snagu) testa.

4. Navesti osnovnu podjelu statističkih testova.

5. Koja je osnovna pretpostavka za primjenu parametarskih testova? Šta možete kazati po pitanju

jačine testa i od čega jačina testa zavisi?

6. Definirati ???? vrijednost. Navesti pravilo odlučivanja koristeći p vrijednost.

7. Koje su osnovne pretpostavke za primjenu t-testa? Navesti generalnu formula za statistiku testa i

protumačiti je.

8. Navesti pravilo odlučivanja za t-test koristeći tablice Studentove t-raspodjele. Definirati stepen

slobode.

9. Navesti osnovne pretpostavke za primjenu Z-testa? Navesti iz koje relacije se određuje pvrijednost

za dvostrane, lijevostrane i desnostarne alternativne hipoteze.

10. Koja su tumačenja parametara u formuli za prostu linearnu regresiju? Definirati standardnu

grešku linearne regresije i protumačiti je.

11. ꭓ2-test. Koji su uvjeti za primjenu ovog testa?Objavljeno: 28.05.2019