O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE