RE-LIVE WASTE

RE-LIVE WASTE

Područje Mediterana je raskršće različitih kultura i etničkih grupa koje dijele poseban interes za kvalitet hrane, zaštitu prirodnih resursa, te promociju tradicionalnih proizvoda i aktivnosti.

Poljoprivreda i stočarstvo su dva ključna sektora mediteranske ekonomije. Proizvodi govedarstva i svinjogojstva, u većini zemalja, najčešći su izvor tradicionalne hrane.

Zbog sve veće potražnje za kvalitetnim proizvodima, mediteranski proizvođači se sve više fokusiraju na intenzivnu poljoprivredu, kako bi ubrzali i poboljšali proizvodnju, što dovodi do različitih negativnih uticaja na okoliš.

Glavni cilj RE-LIVE WASTE projekta je razvoj i testiranje inovativnih tehnologija koje će omogućiti  pretvaranje animalnog otpada u visokovrijedan i ekološki prihvatljiv resurs. Na taj način, animalni otpad,  koji je bio (i jeste) značajan izvor zagađenja, postaje pokretač razvoja društva i poljoprivrednih proizvođača.

Projektom je predviđeno instaliranje i testiranje pilot postrojenja u četiri mediteranske države. Pilot aktivnosti su usmjerene na transformaciju otpada sa stočarskih farmi u komercijalno visokovrijedno organsko đubrivo – struvite, čime bi se doprinijelo smanjenju negativnog efekta animalne proizvodnje na okoliš, kreiranju novih poslovnih mogućnosti i uspostavljanju jednog održivog proizvodnog sistema.

RE-LIVE WASTE savršeno prati UN 2030 ciljeve održivog razvoja, podržavajući cirkularnu ekonomiju kao put ka inovativnoj, ekološki prihvatljivoj, efikasnoj i održivoj budućnosti.

Glavni cilj

Stimulisati inovacije među javnim institucijama i privatnim preduzećima za efikasnije upravljanje otpadom iz intenzivne animalne proizvodnje promovisanjem saradnje između istraživača, biznisa, vladinih organizacija i civilnog sektora.

Specifični ciljevi

Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u korištenju inovativne opreme za transformaciju stajnjaka u ekološki prihvatljivo đubrivo, u skladu sa pristupima cirkularne ekonomije.

Pomoć javnim institucijama u izradi nove regulative koja bi prepoznala struvite kao đubrivo i omogućila zakonodavnu i finansijsku podršku za promovisanje korištenja ove inovativne opreme.

Poboljšanje transnacionalne saradnje i veza između istraživača, biznisa, javnog sektora, civilnog društva i drugih zainteresovanih strana.

 

Objavljeno: 18.01.2019