PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1080-3/18 od  09. 11. 2018. godine

 
UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 
NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:
-          završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 
UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT
Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:
-          završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 
NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK
Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i  31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:
-          odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti
 
Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).
 
OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
 
1.       UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943
1.1.  Umjetničkonastavno zvanje asistent
1.1.1.         Asistent za oblast Fotografija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 
2.       UNIVERZITET U SARAJEVU -  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706
2.1.  Naučnonastavno zvanje asistent
2.1.1.         Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 1 izvšilac sa punim radnim vremenom
2.1.2.         Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 
3.       UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183
3.1.  Naučnonastavno zvanje asistent
3.1.1.         Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toksikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
3.1.2.         Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
a) za pozicije 3.1.1. – uvjet završen farmaceutski fakultet
b) za poziciju 3.1.2. – uvjet završen farmaceutski ili fakultet informatičkih nauka.
 
4.       UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402
4.1.  Naučnonastavno zvanje asistent
4.1.1.         Asistent za oblast Geodezija i geoinformatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
-          Uvjet: magistar geodezije i geoinformatike-diplomirani inženjer geodezije i geoinformatike sa min. 300 ECTS bodova
 
5.       UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET, Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo
5.1.1.         Asistent za oblast „Računarsko inženjerstvo u mašinstvu“, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
-          Uvjet: magistar mašinstva - diplomirani inženjer mašinstva
 
6.       UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo
6.1.  Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675
6.1.1.         Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
6.2.  Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
6.2.1.         Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
6.2.2.         Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
6.2.3.         Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac punim radnim vremenom
6.2.4.         Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
-          Uvjet za sve pozicije završen medicinski fakultet
 
7.       UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549
7.1.  Naučnonastavno zvanje asistent
7.1.1.         Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teškoće (predmeti: Uvod u specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, Intelektualne teškoće, Kognitivna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om, Psihomotorna reedukacija Specijalna pedagogija, Metodika rada u specijalnoj pedagogiji, Specijalna edukacija i rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
7.1.2.         Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna oštećenja, Rehabilitacijska surdoaudiologija, Znakovni jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
7.1.3.         Asistent za predmete: Metodika tjelesnog odgoja, Metodika tjelesnog odgoja I, Metodika tjelesnog odgoja II, Metodika tjelesnog odgoja III, Metodika tjelesnog odgoja IV, Tjelesna kultura, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 
8.       UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 527
8.1.  Naučnonstavno zvanje asistent
8.1.1.         Asistent za oblast “Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji“, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
-          Uvjet: završen poljoprivredno-prehrambeni ili prirodno-matematički fakultet, odsjek biologija
 
9.       UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158
9.1.  Naučnonastavno zvanje asistent
9.1.1.         Asistent za oblast Zdravstvena zaštita životinja, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,
 
10.    UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353
10.1.          Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
10.1.1.      Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 
Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:
-          Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi- original ili ovjerenu fotokopiju;
-          Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
-          Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
-          Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;
-          Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;
-          Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu ili je stekao uvjete za isto (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;
-          Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
-          Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;
-          Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);
-          Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno);
-          Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;
-          Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu.
 
Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

 
KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 03. 12. 2018. GODINE.

 
Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!
 

Objavljeno: 19.11.2018