IZMJENA i DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

IZMJENA i DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
Univerzitet u Sarajevu
 
objavljuje
 
I Z M J E N U    i    D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.
 
Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.  Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.
Objavljeno: 17.05.2018