OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje
 
O B A V J E Š T E NJ E

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA
 DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr. Almir Toroman, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:
«SPREMNOST I OSPOSOBLJENOST OBJEKATA JAVNE ISHRANE NA SPRJEČAVANJU PREHRAMBENOG TERORIZMA»

Pred Komisijom u sastavu: 

Dr. Enver Karahmet, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda, predsjednik,
Dr. Sonja Bijeljac, doktor poljoprivrednih nauka, professor emeritus  Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Kontrola proizvoda i Poznavanje i prerada mlijeka, član,
Dr. Saud Hamidović, doktor biotehničkih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikrobiologija, član.
 
 
Prezentacija će biti održana 21.05.2018. godine sa početkom u 1200  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
 
Sarajevo, 14.05.2018. godine
 

Objavljeno: 04.07.2018