OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje


O B A V J E Š T E NJ E

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA
 DOKTORSKE DISERTACIJE


Mr. Dinko Bećirspahić, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:
«EVALUACIJA AUTOHTONIH GENOTIPOVA ORAHA (Juglans regia L.) U BOSNI I HERCEGOVINI» 

Pred Komisijom u sastavu:  

1.  Dr. Fuad Gaši, doktor biotehničkih nauka-naučnog polja poljoprivrede, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,

2. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za nastavni predmet Oplemenjivanje biljaka, član,

3. Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za užu naučnu oblast Molekularna populacijska genetika i bioinformatika na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, član,

4. Dr. Pakeza Drkenda,  doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, član,

5. Dr. Azra Skender, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za oblast Voćarstvo i Oplemenjivanje biljaka, član.


Prezentacija će biti održana 28.05.2018. godine sa početkom u 1300  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 15.05.2018. godine

Objavljeno: 04.07.2018