O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Edib Rizvo, student studijskog programa III ciklusa studija- Prehrambene tehnologije, branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

„IZVORI KONTAMINACIJE I KONTROLA HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE U DJEČIJIM VRTIĆIMA I PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA SARAJEVA“

 

 Pred Komisijom u sastavu:

                           

1.       Prof.dr. Almir Toroman, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Standardizacija i kontrola kvaliteta hrane i pića, predsjednik komisije

2.      Prof.dr. Enver Karahmet, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Standardizacija i kontrola kvaliteta hrane i pića - član komisije-supervizor

3.      Prof.dr. Irzada Taljić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti  Prehrambene tehnologije,   član komisije

4.      Prof.dr.Jasmina Tahmaz, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Prehrambene tehnologije  , član komisije

5.      Prof.dr. Mersiha Alkić-Subašić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenim tehnologijama – član komisije.

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za ponedjeljak, 27.05.2024. godine sa početkom u 11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 

 

Sarajevo, 20.05.2024.           


 

Objavljeno: 20.05.2024