OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. ADNAN HODŽIĆ, studenta studijskog programa III ciklusa studija – Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«GENETIČKA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST POPULACIJA BOROVNICE (Vaccinium myrtillus L.) NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

 

1.      Dr. Fikreta Behmen, vanredna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Voćarstvo  - predsjednik komisije

2.      Dr. Fuad Gaši, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Oplemenjivanje biljaka –  Mentor-član komisije

3.      Dr. Asima Akagić, redovna profesorica Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda  -član komisije

4.     Dr. Jasmin Grahić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja  -   rezervni član.

 

                                                     
Korigovana radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 

Sarajevo, 21.11.2023..godine

 Objavljeno: 21.11.2023