50. JUBILARNI MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDRUSTRIJE – SAJAM ŠLJIVE

50. JUBILARNI MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDRUSTRIJE – SAJAM ŠLJIVE  ___________________________________________________________________________

PREDSTAVLJENA SOFTVERSKA RJEŠENJA KAO POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMAPrezentujući savremene tehnologije I sisteme u praćenju I zaštiti poljoprivrednih kultura predavači sa poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održali su niz paneIa na 50. jubilarnom međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Sajmu šljive. Istaknuto je kako je evidentan nedostak radne snage u agraru koji se može ublažiti upotrebom novih tehnologija, koje će biti u svrsi olakšavanja i pomaganja poljoprivrednika u njihovom radu.

Docent dr. Arnela Okić smatra da se vrijedi baviti poljoprivrednom jer i poljoprivreda može biti jako moderna, posebno kada se uključi i digitalna tehnologija, savremena softverska rješenja, upotreba dronova i agrometeoroloških stanica.

U cilju da postaknu poljoprivrednike da pređu na ‘’smart’’ način poljoprivrede, diVision Agro iz Sarajeva predstavili su ‘’AgroMonitor’’ koji nudi različite softverske alate neophodne za analiziranje klimatskih, pedoških, prostornih, organizacionih i socioloških podataka. Kao i alate za samoprikupljanje, pohranjivanje prezentovanje istih preko interaktivnih mapa, tabela i grafikona jednostavnih za tumačenje i daljnje analize.

Kako je istaknuto, ‘’AgroMonitor’’ poljoprivrednim proizvođačima nudi brz i jednostavan pristup informacijama o specifičnim agro-ekološkim i proizvodnim uslovima. Preko uređaja koji je spojen na smart telefon može se pratiti kada i u kojoj mjeri navodnjavati poljoprivredne kulture, imati informacije o vremenskim uvjetima, pratiti pojave bolesti, kada primijeniti insekticide, a tu je i program đubrenja za preko 1000 različitih poljoprivrednih kultura.

Ovaj vid primjene novih tehnologija naišao je na podršku proizvođača i izlagača na gradačačkom sajmu. ‘’Dobra stvar je uvođenje precizne poljoprivrede, čime se postiže značajno smanjenje potrošnje pesticida. Značajno je sa financijskog i ekološkog aspekta. Ali kao osoba koja radi na terenu znam da će biti problema sa implementacijom, jer naši ljudi još uvijek nisu dovoljno ovladali tim vidovima komunikacije. Međutim mladi žele da uvedu sve što je novo. I mlađi voćari, kojih je malo, vjerujem da će koristiti ove tehnologije’’, rekao je Danko Combo, agronom iz Gradiške.


  ___________________________________________________________________________

KANALI SNABDIJEVANJA HRANOM KAO FAKTOR RAZVOJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA
Danas je na jubilarnom 50. Sajmu šljive održana panel diskusija Poljorivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu na temu ‘’Kratki i alternativni kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora’’. Gost izlagač bio je doc. dr. Alen Mujčinović.

Na današnjoj prezentaciji je rečeno da se poljoprivredni proizvođači susreću sa problemom plasnmana proizvoda na tržište.

‘’Jedna od najvažnijih poruka koji sam htio danas prenijet na poljoprivredne proizvođače jeste da proizvodi trebaju biti kreirani na način koji odgovara onome što potrošač traži. Veoma često je taj aspekt zanemaren, a to je da je potrošač glavni jer on donosi odluku o tome koji će proizvod kupiti’’, kazao je Mujčinović

Njihovo rješenje, kako se dalo zaključiti jeste da se proizvođači orijentišu da direktno svoje proizvode plasiraju potrošačima i na taj brži način ostvare interakciju i stvore povjerenje sa potrošačima koje je donekle izgubljeno. Na taj način poljoprivredni proizvođači će imati osiguranu prodaju svojih proizvoda, ali što je važnije dobit će lojalnog potrošača koji će nastavljati kupovati te proizvode i pomagati u plasiranju istih.

‘’Svi napori trebaju biti usmjereni da se zadovolji ono što potrošač traži. Veoma često se taj aspekt zanemari, a to mali poljoprivredni proizvođači mogu bez problema uraditi, dakle mogu doći do potrošača i pitati šta je to što bi trebali promijeniti i unaprijediti’’, Alen Mujčinović.   ___________________________________________________________________________

SAVREMENE NAUČNE METODE ZAŠTITE I PRIMJENA BIOREGULATORA UINTENZOBNOJ VOĆARSKOJ PROIZVODNJIMeđunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gardačca od osnivanja 1969. godine do danas posebnu pažnju poklanja razvoju naučne misli i primjeni savremenih metoda i tehnologija u poljoprivredi. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na jubilarnom 50. Sajmu šljive održana su dva stručna panela posvećena savremenim pristupima u zaštiti zasada šljive od pojave i razvoja biljnnih bolesti, primjeni zaštitnih sredstava i bioregulatora.

Istaknuto je kako mladi ljudi odlaze i sve je veći nedostatak radne snage u poljoprivrednom sektoru. Kako bi se ublažio nedostatak radne snage neophodno uvoditi i koristiti nove tehnologije.

Doc.dr. Arnela Okić smatra da se vrijedi baviti poljoprivrednom jer i poljoprivreda može biti jako moderna, posebno kada se uključi i digitalna tehnologija, savremena softverska rješenja, upotreba dronova i agrometeoroloških stanica.

Govoreći o savremenim pristupima u voćnih zasada, posebno šljive, od pojave i razvoja biljnih bolesti doc.dr. Arnela Okić kaže da je cilj reducirati upotrebu pesticida i pronaleženje načina kako olakšati poljoprivrednicima njihov posao i na taj način zainteresovati mlade ljude.

– I to je zaosta jedno perspektivno polje gdje vjerujem da bi se u budućnosti veliki broj mladih agronoma mogao zaposliti, kaže profesorica Okić.

Posebno je istaknut koncept integralne proizvodnje koji nam nalaže i Evropska unija i mi se moramo tome prilagođavati, a ujedno daje najbolje benefite.

– Daje nam mogućnost da i dalje koristimo pesticide, naručito u situacijama kada imamo ovako velike oscilacije u klimatskim promjenama. Ali isto tako nam omogućava da ih držimo pod kontrolom i da ih koristimo u momentima kada je to potrebno. I na taj način postižemo zaštitu okoline ali isto tako štitimo naše biljke na najbolji mogući način, rekla je Arnela Okić. Istakla je da intenzivni proizvođači upotrebom novih tehnologija olakšavaju vođenje evidencije i koriste sisteme podrške, a značajnu ulogi ima i prognozna služba. U savremenim pristupima zaštite biljaka veoma važna je upotreba senzora.

– Za bilo koji senzor da se odlučite imate mogućnost da dobijate adekvatne podatke i da vam oni pomognu u odluci kada trebate vršiti tretiranja.To može biti zemljišni senzor, senzor za praćenje klimatskih parametara, praćenje temperature a sve to možete objediniti sa savremenim agrometeorološkim stanicama, ističe doc.dr. Arnela Okić.Kako bi se pojednostavio rad poljoprivrednih proizvođača u svijetu je sve prisutnija i upotreba dronova u prognoznoj službi, skeniranju ali i zaštiti biljaka.

O primjeni bioregulatora u intenzivnoj proizvodnji krošnjastih voćnih vrsta govorio je dr. Osman Musić.

Bioregulatori su fitohormoni (prirodni biljni hormoni) ili fitohormonima slične supstance (sinteski spojevi) koji u vrlo niskim koncentracijama podstiču, inhibiraju ili utiču na biloške ili biohemijske procese u biljkama.Primjena bioregulatora je ključna za uspješnu voćarsku prizvodnju.

– U odnosu na sve voćne vrste najviše se primjenjuju u proizvodnji jabuka. Na današnjem predavanju poseban akcenat je dat i na primjenu bioregulatora u svrhu regulacije rodnosti kroz proces prorjeđivanja cvejtova i plodova, kaže profesor Musić.

Ističe kako djelovanje preparata iz grupe bioregulatora može biti veoma nepredvidivo. – Ovom prezentacijom je objašnjeno kada i u kojoj fenofazi primnenjivati određenu aktivnu materiju te kako prilagoditi koncentracije preparata (koji se mogu nabaviti na području BiH) ovisno o sorti, kilmatskim uslovima, opterećenosti stabla i drugo, rekao je dr. Osman Musić sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.


   ___________________________________________________________________________

ODRŽANO PREDAVANJE O ZNAČAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTANakon otvaranja 50. jubilarnog Sajma šljive održano je stručno predavanje Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta iz Sarajeva. Tema ovog panela bila je ‘’Upotreba vrijednosti i proizvodne karakteristike poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gradačac’’.

O ovoj temi govorila je prof. dr. Melisa Ljuša, izrazivši želju da približi pristup nove moderne tehnologije i baze podataka koje su prijeko potrebne i lokalnoj zajednici, kantonima i federalnom nivou da se adekvatno usmjere zemljišta i poljoprivredne politike zemljišnog razvoja.

‘’Ovo je bila jednistvena prilika da podignemo svijest o zemljištu Federacije BIH. Pokušala sam da informišem auditoriji o globalnim problemima, globalnim politikama, modernim alatima koji su nama dostupni. Osvrnuli smo se na sve probleme koji se javljaju kada je zemljišna politika u pitanju, zbog činjenice da je zemljišna politika posljednjih nekoliko godina zapuštena. Kroz ove primjere sam pokazala i dokazala da lokalna zajednica ima volju da upravlja svojim resursima i adekvatno usmjerava njihovu namjeru, a Gradačac je pokazao tu osviještenost za značaj upravljanjem zemljišta’’, kazala je prof. dr. Melisa Ljuša.

Bio je ovo prvi od najavljenih šest panela stručnih predavanja na međunarodnom sajmu u Gradačcu koje će imati profesori i naučni radnici sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli. Sutra će se održati četiri panela, a teme su: ‘’Turistički proizvod i ljudski resursi u strategiji razvoja turizma TK’’, ‘’Savremeni prisutpi u zaštiti zasada šljive od pojave i razvoja biljnih bolesti’’, ‘’Značaj programa visokoškolskog obrazovanja za razvoj turizma u BiH’’, ‘’ Primjena bioregulatora u intenzivnoj proizvodnji krošnjastih voćnih vrsta’’.________________________________________________________________________________


Objavljeno: 31.08.2023