OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

Zbog primjene novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) kao i uspostave novog informacionog sistema na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, e-UNSA, koji će biti realiziran u ovoj studijskoj godini,
obavještavaju se studenti završnih godina prvog (3. god.) i drugog (2. god) ciklusa studija, a koji studiraju prema nastavnim planovima i programima koji su bili usvojeni prije studijske 2013/14. Godine (Bolonja 1 I Bolonja 2) da imaju mogućnost okončati studij prema započetom planu i programu najkasnije do 30. septembra 2023. godine. Ukoliko student ne završi studij u navedenom roku, nastavak studija moći će se  odobriti samo prema inoviranom nastavnom planu i programu, a prema važećim zakonskim odredbama.
Studentima sa nižih godina studija koji studiraju prema ranijim bolonjskim programima prvog i drugog ciklusa (prije studijske 2013/14. godine), a koji žele nastaviti studij u 2022./23. studijskoj godini, može se omogućiti nastavak studija prema inoviranom planu i programu, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22)i Pravilima studiranja UNSA, čl. 15, st. (3) pod s).

Studenti predbolonjskih nastavnih planova i programa (četverogodišnji studij, dvogodišnji magistarski studij I doktorski studij), imaju prvo i obavezu započeti studij završiti do 30. 09. 2025. godine. Nakon isteka ovog roka, student može nastaviti studij prema bolonjskom načinu studiranja prvog ciklusa studija.


PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr. Samir MuhamedagićObjavljeno: 07.12.2022