OBAVJEŠTENJE O ODBRANI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE


Emina Sijahović Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«EFEKTI PRIMJENE PIROFILITA NA SADRŽAJ I PRISTUPAČNOST ELEMENATA BILJNE ISHRANE I TEŠKIH METALA U SISTEMU TLO-BILJKA U OKVIRU IN SITU I EX SITU METODE REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Lutvija Karić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Povrtlarstvo, predsjednik

2. Dr. Hamdija Čivić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije, mentor-član

3. Dr. Mirza Tvica, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije, član

4. Dr. Teofil Gavrić, doktor poljoprivrednih nauka,  vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja, rezervni član.

 

 

Prezentacija će biti održana u ponedjeljak, 31.10.2022. godine sa početkom u 1000  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 20.10.2022. godine
Objavljeno: 20.10.2022