OBAVJEŠTENJE
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE
O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

MA. Dino Lepara, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, branit će projekt doktorske disertacije pod naslovom:

 

«Interspecijska konkurencija introduciranog evropskog lipljana (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) i autohtone mekousne pastrmke (Salmo obtusirostris Heckel, 1851) u gornjem toku rijeke Neretve“

 

Pred Komisijom u sastavu:

 

 

1.        Dr. Sadbera Trožić-Borovac, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na oblasti Hidrobiologija i Zoologija, predsjednik komisije

 

2.       Dr. Samir Muhamedagić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Akvakultura, mentor-član komisije

 

3.       Dr. Jerko Pavličević,  redovni profesor na Agronomskom i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na oblasti Ribarstvo, član komisije

 

4.       Dr. Senada Čengić-Džomba, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na oblasti Ishrana životinja-  rezervni član komisije.

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za 12.09.2022.godine u 11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

                                                      

 

 

 

 

Sarajevo, 31.08.2022. godine 

 

Objavljeno: 31.08.2022