OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. OSMANA MUSIĆA

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. OSMANA MUSIĆA

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Ma. Osmana Musića, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«PRIMJENA BIOREGULATORA U FUNKCIJI REGULISANJA PARAMETARA KVALITETA SKLADIŠTENJA PLODOVA JABUKE (Malus domestica Borkh)» i izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.        Dr. Metka Hudina, redovni profesor Biotehničkog  fakulteta Univerziteta u Ljubljani za područje Hortikultura, predsjednik komisije

 

2.       Dr. Pakeza Drkenda, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast  Voćarstvo, mentor

 

3.       Dr. Fikreta Behmen, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Voćarstvo, član komisije.

 

 

                                                     
Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 Objavljeno: 25.04.2022