ERASMUS + “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)” – LLL program

ERASMUS + “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)” – LLL program


 U okviru Erasmus+ projekta “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”, koji se implementira uz finansijsku podršku Erasmus+ Programa Evropske Unije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim Fakultetom Univerziteta u Sarajevu razvila i akreditovala program cjeloživotnog učenja za „Baštovana urbane poljoprivrede“. Program obuke je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Cilj i namjena ovog stručnog usavršavanja se odnosi na usvajanje znanja i praktičnih vještina vezanih za urbanu poljoprivredu, a koje osiguravaju pozitivan društveni utjecaj na pojedince i zajednicu odabirom poljoprivrednih praksi koje su ekološki prihvatljive i ekonomski isplative.

Javni poziv je završen i prijavilo se 30-50 polaznika po svakom od modula. Obuka je organizovana kroz 6 modula, pri čemu će teoretska nastava biti organizovana online (30sati), a praktična nastava će biti organizovana na poligonima i objektima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (60 sati). Obuku će izvoditi nastavnici i saradnici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Sa obukom se startalo 16.09.2021. godine.

  • Nakon završetka nastavnog programa polaznici će polagati završni ispit.
  • Za kandidate koji budu redovno pohađali nastavu (minimalno 80% prisustva časovima obuke), uspješno realizirali praktični dio programa i koji uspješno polože završni ispit dobit će certifikat o uspješno završenom programu i stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova „Baštovana urbane poljoprivrede“, izdat od strane Centra za obrazovanje odrslih SERDA, a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo.
  • Certifikat o pohađanju obuke za sve polaznike bit će izdat od strane Koordinatora Erasmus+ BUGI projekta
  • Za polaznike programa obuke bit će pripremljena uža i šira stručna literatura i prateći materijali za učenje. podrazumijeva pripremljenu

 

 

 

 

Objavljeno: 18.09.2021