OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI
KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. MUNEVERE BEGIĆ

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI
KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. MUNEVERE BEGIĆ


U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje


O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI


Korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Ma. Munevere Begić, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom:

«UTICAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA UKUPNI KVALITET I NIVO PAH JEDINJENJA U VISOČKOJ PEČENICI, TRADICIONALNOM SUHOMESNATOM PROIZVODU BOSNE I HERCEGOVINE» i izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:


1. Dr. Selma Čorbo, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija ulja i masti, predsjednik,

2. Dr. Amir Ganić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog

porijekla, mentor

3. Dr. Jasna Đinović-Stojanović, doktor hemijskih nauka, viši naučni saradnik na Institutu za

higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu, član,

4. Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog

porijekla, član.

5. Dr.Enisa Omanović-Mikličanin, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Primjenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, član.


Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


Sarajevo, 13.07.2021. godine


Objavljeno: 14.07.2021