OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR. BEGAN MUHIĆ

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR. BEGAN MUHIĆ


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

 Mr. Began Muhić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: «UTICAJ ZEMLJIŠNE POLITIKE NA KONKURENTNOST POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U TUZLANSKOJ REGIJI» dana 20. 05. 2021. godine sa početkom u 13 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.

 

 

Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 1000 do 1300 sati.
Objavljeno: 12.04.2021