Na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu pokrenut je novi modul pod nazivom: MEET - Modern techniques to ensure environmental sustainability in Eastern Europe.

Na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu pokrenut je novi modul pod nazivom: MEET - Modern techniques to ensure environmental sustainability in Eastern Europe.


Nastavni modul, koji se sastoji od seta prezentacija i kratkog treninga baziran je na EU praksama koje je tiču održive poljoprivrede, očuvanja okoliša, smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i klimatskih promjena. Modul koristi savremene tehnike za prenos znanja i iskustava, podstiče učesnike da rade u interkulturalnom okruženju i daje svojim polaznicima priliku da postanu aktivan i produktivan agent promjena.


U sklopu ovog modula planira se:


      I.            razviti novi nastavni plan i program po uzoru na EU prakse očuvanja okoliša i upravljanja smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa;

     II.            razviti sveobuhvatan, ali user-friendly softver za analizu okoliša i upravljenje vodama;

    III.            izgraditi kapacitet istraživačke zajednice u Istočnoj Evropi za bavljenje pitanjima zaštite životne sredine;

    IV.            podići svijest šire javnosti i kreatora politika u istočnoevropskim zemljama o globalnim ekološkim izazovima i značaju zaštite životne sredine za održivi razvoj.


Glavni cilj ovog modula je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine, a kroz moderne obrazovne sisteme na univerzitetima u istočnoj Europi. Ciljna skupina je javi i privatni sektor, odnosno svi zainteresovani koji studiraju ili se kroz svoj posao bave prirodnim resursima.


Program rada MEET uključuje 5 nastavnih aktivnosti:


1.       Modul A: Održiva poljoprivreda

2.       Modul B: Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljudske i prirodne sisteme

3.       Modul C: Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama

4.       Modul D: Održivo upravljanje zemljištem i vodom

5.       Modul E: Suša u promenljivom okruženju


Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija široj javnosti, uključujući NVO i sektor javne uprave, kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja.


Kao predavači pored nastavnika sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerzitet u Sarajevu učestvuju i nastavnici sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, te Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu.


Referenca projekta: 621118-EPP-1-2020-1-BA-EPPJMO-MODULE

Program: Erasmus+

Ključna akcija: Jean Monnet aktivnosti

Vrsta akcije: Akademski moduli Jean Monnet

MEET projekat se realizira uz podršku programa Erasmus + Evropske unije.web: https://meet.motherlandia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/Modern-techniques-to-ensure-environmental-sustainability-in-Eastern-Europe-MEET-Erasmus-Jean-Monnet-Modules


Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.com

Objavljeno: 02.02.2021