NA NAŠEM FAKULTETU POČEO NOVI STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE"

NA NAŠEM FAKULTETU POČEO NOVI STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE"


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 26.10.2020. godine počeo je novi studijski program II ciklusa studiranja iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane". Ukupan broj upisanih studenata je sedam (7).

 

Novi studijski program bavi se nekim od najvažnijih izazova s kojima se čovječanstvo danas suočava. Među njima su, bez sumnje, pitanja ishrane brzo rastuće humane populacije u vezi sa ograničenošću resursa i dodatnih nesigurnosti u vezi s proizvodnjom i dostupnošću hrane (klimatske promjene, degradacija neobnovljivih resursa, ekonomski i politički uticaji na nepravednu distribuciju proizvedene hrane, zdravstvena sigurnost hrane, itd.). 

 

Studijski program "Održivi sistemi proizvodnje hrane" utemeljen je učešćem Univerziteta u Sarajevu, odnosno njegovog Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u realizaciji Erasmus+ projekta "MSc in Sustainable Food Production Systems / STEPS" (Projekt broj: 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2- CBHE-JP). Projekat se realizuje kroz saradnju nekoliko univerziteta iz zemalja sa područja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo) i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (Grčka, Češka Republika, Rumunija).

Predloženi studijski program ima utvrđene opšte ishode učenja utvrđene za ciklus studija (II ciklus, master) te specifične ishode učenja utvrđene za sam studijski program.

Poznati opšti ishodi učenja za II ciklus (master) univerzitetskog obrazovanja su:

-          znanja i razumijevanja utemeljena na proširenim i produbljenim spoznajama stečenim na I ciklusu univerzitetskog obrazovanja koja predstavljaju osnovu za sposobnost originalnog pristupa u razvoju ili primjeni ideja u istraživačkom kontekstu;

-          sposobnost primjene znanja i razumijevanja te rješavanja problema u novom, nepoznatom i multidisciplinarnom okruženju vezanom za područje studiranja;

-          sposobnost integrisanja znanja i donošenja sudova u analizi kompleksnih situacija, uključujući situacije sa nekompletnim ili ograničenim informacijama;

-          izgrađena socijalna i etička odgovornost kod primjene znanja i donošenja sudova;

-          sposobnost argumentacije, prenošenja stavova i jasnog, nedvosmislenog zaključivanja i u specijalističkom i u laičkom okruženju (komunikacija) i

-          vještine i navike učenja razvijene do vrlo visokog stepena samostalnosti.

Završetkom studijskog programa "Održivi sistemi proizvodnje hrane" magistar struke će, sa visokim nivoom kompetentnosti, biti u stanju:

-          kritički percipirati i interpretirati koncept održivosti u sistemima proizvodnje hrane;

-          komunicirati i promovisati održivost sistema proizvodnje hrane kao složenog matriksa vrijednosti i ciljeva u direktnoj vezi sa životnom sredinom, ekonomijom i društvom;

-          determinisati i funkcionalno pozicionirati sve segmente lanca proizvodnje i distribucije hrane (od farme do stola);

-          identifikovati i kontrolisati faktore koji ugrožavaju održivost sistema proizvodnje i distribucije hrane;

-          analizirati i sa aspekta životne sredine, ekonomske i društvene održivosti kritički porediti alternativne i konvencionalne sisteme proizvodnje hrane;

-          analitički interpretirati funkcionisanje agro-prehrambene kompanije i ulogu njenih različitih odjeljenja (istraživanje i razvoj, proizvodnja, prodaja, marketing) u rješavanju problema održive proizvodnje hrane;

-          inženjerski uspostaviti i voditi proizvodnju hrane u sistemima prehrambene industrije i

-          uspostaviti i voditi sistem upravljanja i sistema osiguranja kvaliteta u kompanijama koje proizvode hranu ili posluju s hranom.  

Završetkom predloženog studijskog programa studenti će biti u stanju samostalno osmisliti i organizovati realizaciju jednostavnijih stručnih i istraživačkih programa i projekata iz domena prehrambenog inženjerstva i upravljanja u prehrambenoj industriji te samostalno pripremiti izvještaje i prezentirati rezultate ovakvih programa i projekata. Za ove opšte kompetencije studenti će se pripremati kroz sve predmete studijskog programa, a posebno kroz izradu svog završnog – master rada. Na ovaj način kod studenata će se razvijati sposobnosti koje treba da vode ka njegovoj/njenoj kompetentnosti za:

-          analitički i sintetički pristup kod kreiranja i korišćenja strategija za rješavanje problema u različitim kontekstima;

-          procjenu zahtjeva prakse i primjenu stečenih znanja i vještina u praksi;

-          produbljenje znanja iz domena održivosti sistema proizvodnje hrane;

-          timski rad i samostalno donošenje procjena i

-          primjenu osnovnih informacionih tehnologija u području studija.

Navedeni opšti i specifični ishodi znanja, vještina i kompetencija odgovaraju četvrtom (analizirati), petom (procijeniti) i dijelom šestom (kreirati) nivou kognitivnih sposobnosti prema revidiranoj Bloom-ovoj taksonomiji kognitivnih sposobnosti i obrazovnih ciljeva

 


Objavljeno: 28.10.2020