OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ŠK.2020/21 GODINA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ŠK.2020/21 GODINA ZA I i II CIKLUS STUDIJA


Vršit će se u periodu 10.02.2021. godine do 01.03.2021. godine

ZA OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR POTREBNO JE SLJEDEĆE:


REDOVNI STUDENTI:

 INDEKS – U INDEKSU STE OBAVEZNI DA U RUBRICI NAZIV PREDMETA NAPIŠETE ISPRAVAN NAZIV

PREDMETA KAO I NOSIOCE PREDMETA, VODEĆI RAČUNA DA ISPRED SVAKOG PREDMETNOG

NASTAVNIKA NAPIŠETE TITULU (prof.dr., doc.dr.)

 OBAVEZNO UPISATI BROJ PREDAVANJA I VJEŽBI

 KUPITI DVA SEMESTRALNA LISTA (čitko popuniti oba semestralna lista sa vašim ličnim podacima

i podacima vezanim za ovjeru zimskog semestra tj. na poleđini lista za ovjeru zimskog semestra

pišete sve predmete koji pripadaju tom semestru) NA PRETHODNO UPLAĆENOJ UPLATNICI ZA

UPISNI MATERIJAL:

 Svrha uplate: Upisni materijal

 Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu – Rektorat

 Račun primaoca: 1411965320008475

 Vrsta prihoda: 722631

 Općina: 077

 Budžetska organizacija: 3502001

 Poziv na broj: 0000000035

 Svi studenti koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom

upisa u ljetni semestar.

 Studenti koji školarinu plaćaju u 3 rate, posljednju treću ratu mogu izvršiti prilikom upisa

u ljetni semestar, dok su studenti koji nisu izvršili uplatu druge rate do

31.12.2020.godine dužni izvršiti uplatu prilikom upisa u ljetni semestar i mogu uplatiti

ujedno i treću posljednju ratu.

 Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente izuzev studenata koji imaju status

apsolventa.


INSTRUKCIJE ZA REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:

 SVRHA: UPLATA DRUGE ILI TREĆE RATE ŠKOLARINE – 600,00 KM

 BROJ ŽIRO RAČUNA: 1411965320008475

 PRIMALAC: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

 VRSTA PRIHODA 722429

 OPĆINA: 077

 BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

 POZIV NA BROJ: - ZA I CIKLUS STUDIJA SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ JE: 0000000005

- ZA II CIKLUS STUDIJA SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ JE: 0000000006


VANREDNI STUDENTI:

 SVRHA: UPLATA DRUGE ILI TREĆE RATE ŠKOLARINE – 450,00 KM za I ciklus studija, a za drugi

ciklus 500,00 KM.

 BROJ ŽIRO RAČUNA: 1411965320008475

 PRIMALAC: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

 VRSTA PRIHODA: 722429

 OPĆINA: 077

 BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

 POZIV NA BROJ: - ZA I CIKLUS STUDIJA VANREDNI STUDIJ JE: 0000000079

- ZA II CIKLUS STUDIJA VANREDNI STUDIJ JE: 0000000080


UPIS U LJETNI SEMESTAR JE OBAVEZAN I MOŽE SE IZVRŠITI BEZ OVJERE ZIMSKOG SEMESTRA UKOLIKO NISU PRIKUPLJENI SVI POTPISI IZ ZIMSKOG SEMESTRA.

STUDENTI KOJI NE UPIŠU LJETNI SEMESTAR NE MOGU PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA!


STUDENTSKA SLUŽBA
Objavljeno: 21.07.2021