UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA 2020/21 godine

UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA 2020/21 godine


UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA 2020/21 godine


            ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE SLJEDEĆE:


1.      Ljekarsko uvjerenje izdato od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata (Ul. Patriotske lige br. 36, nalazi se na pola puta između IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)

2. Kupiti indeks sa upisnim materijalom ( indeks sa upisnim materijalom se kupuje na Pravnom fakultetu)

3. Dvije fotografije –  (dimenzije 4x6 cm.)

REDOVNI STUDENTI:

4.      Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus studija

Iznos: 100.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

              Poziv na broj: 0000000001

 

REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ:

5.      Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate, iznos I rate uplatiti prilikom upisa: 600,00 KM, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2020.godine)

             Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

             Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

             Račun primaoca: 1411965320008475

             Vrsta prihoda: 722429

             Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 0000000005

6.      VANREDNI STUDIJ:

           Iznos: 900,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate  - 450,00 KM I RATA uplaćuje se     prilikom upisa, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2020. godine)

           Svrha doznake: Upisnina za vanredne studentei studenti koji prvi put upisuju I ciklus

           Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

           Račun primaoca: 1411965320008475

           Vrsta prihoda: 722429

          Općina: 077

          Budžetska organizacija: 2104020

          Poziv na broj: 0000000079

 

 

7.      Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000021

 

8.      Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104001

Poziv na broj: 0000000021

 

9.      Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020

10.  OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

 

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI,djeca dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan i redovan-samofinansirajući studij (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostale troškove plaćaju.

 

 

 

 

 

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS, MORAJU DOSTAVITI ORIGINALNA DOKUMENTA PRI UPISU UKOLIKO SU PRI KONKURISANJU PREDALI KOPIJE.

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA KAO USLOV ZA UPIS.

PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENO VRIJEME, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

 

 

 

 
Objavljeno: 28.08.2020