O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Berin Kulelija, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom «KORIŠTENJE FINANSIJSKE POLUGE ZA OSTVARIVANJE RENTABILNOSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI BOSNE I HERCEGOVINE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1.Dr. Sabahudin Bajramović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, predsjednik,

2.Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, mentor-član,

3.Dr. Aleksandra Nikolić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, član,

4.Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, član,

5.Dr. Asima Akagić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda biljnog porijekla, član.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

Objavljeno: 20.01.2018