OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ALEJNE KRILIĆ

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ALEJNE KRILIĆ


U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E


Mr. Alejna Krilić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:


«LANAC VRIJEDNOSTI INDUSTRIJE MLIJEČNIH PROIZVODA U BOSNI I HERCEGOVINI» dana 14. 09. 2020. godine sa početkom u 11 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8.


Disertacije se mogu pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.Objavljeno: 09.07.2020