OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE (SVIJETLANA SAKIĆ - DIZDAREVIĆ)

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE (SVIJETLANA SAKIĆ - DIZDAREVIĆ)

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Svijetlana Sakić-Dizdarević, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, branit će projekt doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

„BIODIVERZITET BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE AUTOHTONOG TRAVNIČKOG/VLAŠIĆKOG SIRA“

 

 Pred Komisijom u sastavu:

                           

1.       Prof.dr. Zilha Ašimović, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, predsjednik,

2.      Prof.dr. Zlatan Sarić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, član,

3.      Doc.dr. Mersiha Alkić-Subašić, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambena mikrobiologija, član,

4.      Prof.dr.    Enver  Karahmet, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda-član.

 

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za 21.05.2020. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 

 

Sarajevo, 18.05.2020. godine 


           

Objavljeno: 19.05.2020