KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17)  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:  01-3-60/20 od 26.02.2020. godine, dekan

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

Vanredni profesor za oblast Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

 

Odredbama člana 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 33/17) i člana 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su uvjeti za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski uslovi za izbor u navedeno nastavno-naučno zvanje su:


 Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih upriznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;


Definicija i sadržaj pojmova iz uslova za izbor u zvanja data su u čl. 100. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 196. i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Vanredni profesor zaključuje ugovor o radu na period od šest godina.


Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji u skladu sa čl. 203. Statuta UNSA kako slijedi: -Prijava na konkurs za izbor u zvanje vanredni profesor sa popisom priložene dokumentsacije

 -Biografija (CV)

 -Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

 -Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radovi

-Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docent

-Dokaz o orginalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod

-Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu na II ciklusu studija   odnosno integrisanog ciklusa studija

-Popis najmanje 5 naučnih radova i kopirani radovi (sve od posljednjeg izbora)

-Eventualne podatke i dokaze o nagradama i priznanjima iz odgovarajuće naučne oblasti

-U slučaju da kandidat pri izboru u zvanje iz objektivnih razloga, koji su definisani Statutom UNSA, nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstvo za drugi ciklus studija odnosno integrisani studij, uvodi se  ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 26.03.2020. godine.

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo Objavljeno: 11.03.2020