OBAVJEŠTENJE O O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - KANDIDAT MR MERIMA MAKAŠ

OBAVJEŠTENJE O O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - KANDIDAT MR MERIMA MAKAŠ

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Merima Makaš, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

«POLJOPRIVREDNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKI INTEGRACIONI PROCESI»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1.  Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije , predsjednik,

2. Dr. Sabahudin Bajramović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, mentor-član,

3. Dr. Emil Erjavec, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani na oblasti  Agrarna politika i ekonomika, član,

 

 

 

 

Prezentacija će biti održana 31.01.2020. godine sa početkom u 1400  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 29.01.2020.  godine

Objavljeno: 29.01.2020