OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, KANDIDATA MR. EDINE ŠERTOVIĆ

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, KANDIDATA MR. EDINE ŠERTOVIĆ


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Edine Šertović, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom:

«UTICAJ OMJERA KRAVLJEG I SOJINOG MLIJEKA,  PROBIOTIČKIH KULTURA I VOĆNIH KONCENTRATA NA KVALITATIVNE ASPEKTE FERMENTIRANIH NAPITAKA», i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.      Dr. Enisa Omanović-Mikličanin, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, predsjednik,

2.      Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, mentor-član,

3.      Dr. Rajka Božanić, doktor biotehničkih nauka, redovni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i surutkinih proteina, član,

4.      Dr. Miroljub Barać, doktor biotehničkih nauka, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu za oblast Biohemija, član.

 

                                                      
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 


 

 

Objavljeno: 28.10.2019