OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49-04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-1634-10/18, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu.

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta - preko puta autobuske stanice, i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97, u terminu od 5-8. decembra 2019. godine. Ispit je planiran 14. decmbra 2019. godine, a popravni 21. decembra 2019. godine

Predeloženi termin važi za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (program obuke)

Rok za prijavu kandidata je do 29. novembra 2019. godine

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Predviđeni iznos uplatiti na:

Svrha uplate: Obuka odgovornih lica u poljoapotekama

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo

Broj računa:  1411965320008475

Broj poreznog obveznika: JMB uplatioca

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 079

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000033

 

Kopiju uplatnice dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo) ili putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail adresu podrska@ppf.unsa.ba sa kopijom na n.karic@ppf.unsa.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.baObjavljeno: 22.10.2019