OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI (Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Senada Memića)

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI (Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Senada Memića)


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Senada Memića, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«EVALUACIJA POLIFENOLNIH KOMPONENTI PLODOVA AUTOHTONIH GENOTIPOVA KRUŠKE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.      Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,

2.      Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, mentor-član,

3.      Dr. Asima Akagićdoktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Prehrambene tehnologije, član,

4.      Dr. Fikreta Behmen, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, rezervni član.

 

 

                                                      
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 

Sarajevo, 25.09.2019. godine

Objavljeno: 30.09.2019