O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MARKA RUNJIĆA

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MARKA RUNJIĆA

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Marko Runjić, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

« UTJECAJ ANTROPOGENIZACIJE NA OSOBINE TLA POD VINOGRADIMA I MASLINICIMA NA OTOKU HVARU »

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1.       Dr. Jasminka Žurovec, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Pedologija, agrohemija i melioracije, predsjednik,

 

2.       Dr. Hamid Čustović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Pedologija, mentor-član,

 

3.       Dr. Melisa Ljuša, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Održivo upravljanje zemljištem, član,

 

4.       Dr. Emira Hukić, doktor poljoprivrednih nauka, docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima: „Pedologija“, „Zaštita tla“, „Oštećenja i sanacije tla“ i „Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora“, rezervni član.

 

 

 

 

Prezentacija će biti održana 13.09.2019. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 09. 09. 2019. godine

 
Objavljeno: 09.09.2019