OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE HIKMETA HODŽIĆA

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE HIKMETA HODŽIĆA

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

                Mr. Hikmet Hodžić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

«DIVERZIFIKACIJA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KAO FAKTOR RURALNOG RAZVOJA REGIJE LIVNO» dana 09. 10. 2019. godine sa početkom u 13 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.

 

 

          Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 1000 do 1300 sati.

Objavljeno: 09.09.2019