OBAVJEŠTENJE O O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Edina Šertović, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

«UTICAJ OMJERA KRAVLJEG I SOJINOG MLIJEKA,  PROBIOTIČKIH KULTURA I VOĆNIH KONCENTRATA NA KVALITATIVNE ASPEKTE VOĆNO FERMENTIRANIH NAPITAKA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1.      Dr. Enisa Omanović-Mikličanin, doktor hemijskih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, predsjednik,

2.      Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, mentor-član,

3.      Dr. Rajka Božanić, doktor biotehničkih nauka, redovni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetima Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i surutkinih proteina, član,

4.      Dr. Miroljub Barać, doktor biotehničkih nauka, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu za oblast Biohemija, član.

 

Prezentacija će biti održana 25.09.2019. godine sa početkom u 1000  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 05. 09. 2019. godine

Objavljeno: 05.09.2019