KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU  PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI


DRUGI UPISNI ROK


Prijave na konkurs za upis u prvom upisnom roku podnose se od 26. avgusta do 13. septembra 2019. studentskoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Kampus Univerziteta-Zmaja od Bosne br. 8) svakim radnim danom od 10:00 - 14:00 sati.

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija u studijskoj 2019/2020. godini, koji se organizira na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu.

 

Drugi prijavni rok od 26. avgusta do 13. septembra 2019. godine.

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija na Poljoprivredno-prehrambenom  fakultetu Univerziteta u Sarajevu vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, na osnovu:

-  općeg uspjeha,

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija),

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Napomena: Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se predaju Studentskoj službi od 08,00 do 14,00 sati svaki radni dan do okončanja konkursa.

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini prima ukupno na prvi ciklus studija:

 

 

Odsjek/studijski program

RS*

RSS**

VS***

SD****

UKUPNO

1.

BILJNA PROIZVODNJA/Voćarsvo i vinogradarstvo

13

5

5

3

26

2.

BILJNA PROIZVODNJA/Ratarstvo i povrtlarstvo

14

5

5

2

26

3.

ZOOTEHNIKA

17

10

10

5

42

4.

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

7

10

10

5

32

5.

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

12

14

7

4

37

 

UKUPNO:

63

44

37

19

163

RS*=redovan studij; RSS**=redovan samofinansirajući studij; VS***=vanredni studij; SD****=strani državljani


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati u Studentsku službu  original ili ovjerenu kopiju  sljedećih  dokumenata:

  1. Zahtjev za  upis (preuzima se na šalteru studentske  službe),
  2. Svjedočanstva  o završenim razredima  srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),
  3. Diplomu o  završenoj srednjoj školi,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu i
  6. Druge  dokumente  relevantne za utvrđivanje broja bodova po  kriterijima.


NAPOMENA

U roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente Studentskoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i izvršiti upis, u suprotnom smatraće se da je odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang  liste.

 

Više informacija o upisu - kontakt telefon Studentske službe 033/225-727, lokal 107 a kompletan Konkurs se može preuzeti na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).

Objavljeno: 26.08.2019