O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Senad Memić, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

«EVALUACIJA POLIFENOLNIH KOMPONENTI PLODOVA AUTOHTONIH GENOTIPOVA KRUŠKE»

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1.       Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,

2.      Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, mentor-član,

3.      Dr. Asima Akagićdoktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Prehrambene tehnologije, član,

4.      Dr. Fikreta Behmen, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, rezervni član.

 

 

Prezentacija će biti održana 03.07.2019. godine sa početkom u 1200  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 13. 06. 2019. godine

 

 

Objavljeno: 19.06.2019