KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTETKONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG

CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU DRUGOG

CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTETUniverzitet u Sarajevu objavio konkurse za upis u studijskoj 2019/2020. godini


Budi šta jesi, studiraj šta želiš!

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis studenata u studijskoj 2019/2020. godini koji omogućavaju upis 6457 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4158 studenata na drugi ciklus studija, 170 kandidata na stručni studij, te 114 kandidata na specijalistički studij – na više od 500 studijskih programa.

Pravo učešća na Konkurs za upis na prvi ciklus, integrirani studij, stručni studij i specijalistički studij, pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. 

Pravo učešća na Konkurs za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju u inozemstvu.

Kandidate sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, a čiji se rezultati međunarodne eksterne mature objavljuju u augustu ili septembru, organizaciona jedinica je dužna uključiti u postupak za upis i prije izdavanja dokaza o položenoj eksternoj maturi. Bodovanje uspjeha ovih kandidata vrši se na osnovu predviđenih ocjena (forecast grades) za eksternu maturu.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati predaju original ili ovjerenu kopiju dokumenata. U studijskoj 2019/2020. godini budući student će moći aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Ukoliko maturant bude primljen na više fakulteta ili akademija, sâm će odlučiti gdje želi studirati.

Omogućeno je više prijavnih/upisnih rokova. Fakulteti i akademije će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavne odnosno upisne rokove.

Sve navedeno omogućava kandidatima širi izbor prilikom apliciranja na željeni fakultet/fakultete odnosno akademije.

Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova upisnine i školarine.

Konkurs možete preuzeti na: www.unsa.ba u sekciji Konkursi KLIKNITE OVDJE ZA TEKSTOVE KONKURSA

Ponosni na znanje!

 


Objavljeno: 10.06.2019