JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZOLA

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZOLA
Na osnovu odluke dekana Poljoprivredmno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-2165/18 od 07.11.2018. godine Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje
 
JAVNU LICITACIJU
za prodaju službenog putničkog motornog vozola

 
 
1.       Marka i model: ŠKODA OCTAVIA
2.       Boja: Crna
3.       Broj vrata: 4/5
4.       Broj šasije: TMBBN21Z3C2158280
5.       Jačina motora kW: 81
6.       Zapremina motora ccm: 1968
7.       Godina proizvodnje: 2012.
8.       Vrsta goriva: Dizel (Euro 5)
9.       Vozilo u voznom stanju: DA
10.   Pređena kilometraža: 145.643
11.   Registarske oznake: T38-K-771
12.   Početna cijena: 13.500,00 KM

 
PRAVO UČEŠĆA

1) Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja zaključno sa danom 15.11.2018. godine do 11,00 sati, na blagajni Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta izvrše uplatu kaucije u iznosu od 1.000,00 KM i koji dostave ponude do dana određenog za podnošenje ponuda.
 
PREGLED VOZILA

1) Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od dana objavljivanja do 14.11.2018. godine u vremenu od 8,00-15,00 sati na parkingu PPF-a, ul. Zmaja od Bosne 8.
 
DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA

1) ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za prodaju putničkog vozila Škoda Octavia putem licitacije do 15.11.2018. godine do 12,00 sati.
2) Sve ponude koje koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu i ponuđene cijene ispod početne neće se uzeti u razmatranje.
3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 15.11.2018. godine u 12,15 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8.
4) Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu učestvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

SADRŽAJ PONUDE

1) ponuda sadrži:
a) Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta)
b) Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa,ID broj, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona,)
c) Obrazac za ponudu i cijenu ponude (može se preuzeti na web stranici ppf.unsa.ba).
2) Ponuda mora biti potpisana od strane ponudioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.
3) Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

TOK LICITACIJE

1) Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.
2) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom licitacije.
3) Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štembilja službe protokola.
4) Nakon završene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.


OBAVEZE KUPCA

1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.
2) Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 3 dada od dana potpisivanja ugovora. Ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.
3) Sve poreze i troškove prenosa vlasništva snosu Kupac.
4) Licitacija se vrši po načelu, viđeno-kupljeno, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
5) Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, Komisija će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/225-727  kontakt osoba Mirza Viteškić


OBRAZAC ZA PONUDU I CIJENU PONUDE
 

Objavljeno: 08.11.2018