OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
O B A V J E Š T E N J E


 Mr. Mirza Tvica, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: «UTICAJ HIDROLOŠKOG REŽIMA NA PROCES MINERALIZACIJE I MOGUĆNOST REMEDIJACIJE TRESETIŠTA LIVANJSKO
POLJE» dana 26. 10. 2018. godine sa početkom u 10 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.

Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.

Objavljeno: 26.09.2018