OBAVIJEST - III CIKLUS STUDIJA

OBAVIJEST - III CIKLUS STUDIJA
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu za raspisivanje konkursa za upis kandidata na III ciklus studija u studijskoj 2018./2019. godini broj: 01-397/18 od 25.04.2018.  godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje konkursa za upis studenata na III ciklus studija u studijskoj 2018./2019. godini broj: 11/05-38-18430-9/18 od 19.06.2018. godine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje 


K O N K U R S


za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu
u studijskoj 2018/2019. godini

I


Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, a koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:
̶ Poljoprivredne nauke, 10 studenata
̶ Prehrambene tehnologije, 10 studenata
Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje doktor poljoprivrednih nauka  odnosno doktor prehrambeno-tehnoloških nauka.
Troškovi studija iznose 6.000,00 KM po godini studija.

II


Pravo prijave na konkurs imaju:
- Kandidati koji su završili drugi ciklus studija i stekli najmanje 300 ECTS studijskih bodova u području poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka
- Kandidati koji su stekli diplomu o naučnom stepenu magistra poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih nauka po predbolonjskom sistemu studiranja 
Kandidatima za upis koji su stekli naučni stepen  magistra nauka priznaje se jedna godina studija odnosno  60 (ECTS) bodova.
Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani.
Kandidat koji je stekao diplomu u inostranstvu prilaže dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije/priznavanja u toku. 


III


Uz prijavu na konkurs za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij, kandidati su obavezni dostaviti sljedeće isprave: 
1. Biografiju
2. Originalne diplome i dodatak diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija)  
3. Originalne diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija) 
4. Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original) 
5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (original)
6. Druge relevantne isprave (original)
7. Kopirani stručni i naučni radovi 

Konkurs za upis na III ciklus studija - doktorski studij ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na veb-stranici Fakulteta.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „PRIJAVA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti  na Protokol Fakulteta ili poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 


Objavljeno: 11.09.2018