UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA - AKADEMSKA 2018/2019 GODINA

UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA - AKADEMSKA 2018/2019 GODINA
PRVI  CIKLUS  STUDIJA

      (UPIS U PRVU GODINU ĆE SE OBAVITI OD 01.09.2018. DO 25.09.2018.GODINE)     
                                                  
                                                
POTREBNO JE :

1. Kupiti indeks i upisni materija(upisni materijal i indeks se kupuje na Pravnom fakultetu)
2. Dvije iste fotografije (za indeks)  - dimenzije  4 X 6 
3. Izvaditi ljekarsko  uvjerenje(vadi se isključivo u  Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Sarajevu)
4. Uplatiti   : 100  KM-redovan studij
(vanredni studenti  uplaćuju 900 KM , a samofinansirajući 1200 KM)
Svrha:  upisnina
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

5. Uplatiti 10 KM
Svrha: za ISSS
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

6. Uplatiti 10 KM
Svrha : za ISSS
Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu
Žiro račun: 3383202250621169

7. Uplatiti  30   KM
Svrha:  za  biblioteku
 Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126

8. OSIGURANJE STUDENATA 
Uplatiti :  5 KM
Žiro račun: 3389002205654395
Primalac: Sarajevo osiguranje d.d.

Svrha: studentsko  osiguranje(obavezno navesti da ste student Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu)
Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj :02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.


Objavljeno: 29.08.2018