ISPRAVKA U TEKSTU OBAVJEŠTENJA O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. MERSIHE ALKIĆ-SUBAŠIĆ

ISPRAVKA U TEKSTU OBAVJEŠTENJA O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. MERSIHE ALKIĆ-SUBAŠIĆ

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

  OBJAVLJUJE

ISPRAVKU U TEKSTU OBAVJEŠTENJA

O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE
MR. MERSIHE ALKIĆ-SUBAŠIĆ
 
objavljenog 20. 06. 2018. godine u dnevnom listu „OSLOBOĐENJE“ i na web stranicama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.
Ispravka se odnosi na navedeni datum odbrane, koja se zbog iznenadnih i neodgodivih obaveza jednog od članova Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr. Mersihe Alkić-Subašić, pomjera za 13.07.2018. godine u 13 sati. Fakultet izdaje

 
O B A V J E Š T E N J E
 
 
 Mr. Mersiha Alkić-Subašić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

« IDENTIFIKACIJA I GENETSKA DIFERENCIJACIJA BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE IZOLIRANIH IZ TRAVNIČKOG SIRA» dana 13. 07. 2018. godine sa početkom u 13 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.
 
 
Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.
Objavljeno: 04.07.2018